Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτών τους. - εξ αποστάσεως • SILICON | Κέρκυρα
13, 14, 15, 18 & 20 Δεκεμβρίου

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτών τους. – εξ αποστάσεως

Απευθύνεται σε Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτές τους

Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτές τους, ώστε:

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει να διαθέτει εκτός από τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία στον τομέα ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ και τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας κατά τις οποίες τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να εργαστούν ως ΥΑΛΕ και αναπληρωτές ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ 18.1 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφ. 17.2 του Α΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

 

Εγγραφές έως Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου

Θεματολογία

  • Εθνική Νομοθεσία
  • Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Δ.Ν.Ο – ΙΜΟ) & Κώδικας ISPS
  • Κανονισμός 725/2004ΕΚ
  • Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης
  • Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Αξιολόγηση κινδύνου)
  • Προσδιορισμός των πιθανών απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές, καθώς και της πιθανότητας να λάβουν χώρα, προκειμένου να θεσπίζονται και να κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας μέτρα ασφάλειας.
  • Προσδιορισμός, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικών μέτρων και διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τη μείωση της ευπάθειας.
  • Οδηγία 2005/65ΕΚ
δηλωστε συμμετοχη
13, 14, 15, 18 & 20 Δεκεμβρίου
16:30-21:30
350€

δηλώστε συμμετοχή

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτών τους. – εξ αποστάσεως
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.